System edukacji w Polsce, Rosji i Ukrainie

     Z okazji nowego roku szkolnego pokusiłam się o porównanie systemów edukacji w Polsce, Rosji i Ukrainie. Chętnie też podzielę się własnymi wspomnieniami o systemie edukacji w Związku Radzieckim.

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

1) przedszkole - dzieci 3-4 letnie uczęszczają dobrowolnie, 5-latki obowiązkowo. Pobyt w publicznych (państwowych) przedszkolach jest bezpłatny 5 godzin pobytu, każda dodatkowa godzina (+1zł/godz), posiłki i inna zajęcia są płatne.

2) szkoła podstawowa - to 6 lat nauki, którą dzisiaj obowiązkowo rozpoczynają 6-latki. W klasach 1-3 uczy jeden nauczyciel, oprócz nauki języka obcego (najczęściej jęz. angielski). Szkoła podstawowa kończy się zewnętrznym sprawdzianem "szóstoklasisty".

3) gimnazjum - to szkoła średnia I stopnia, która trwa 3 lata czyli obejmuje uczniów w wieku od 10 do 13 lat. Gimnazjaliści na koniec edukacji piszą test gimnazjalisty.

4) szkoła średnia (do wyboru):
    - liceum - trwa 3 lata czyli obejmuje uczniów od 16-19 roku życia. Uczniowie, oprócz przedmiotów ogólnych, wybierają również zajęcia dodatkowe np. artystyczne, ekonomiczne, przyrodnicze itp. Edukacja w liceum kończy się egzaminem maturalnym (pisemny i ustny), który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
    - technikum - trwa 4 lata czyli obejmuje uczniów w wieku 16-20 lat. W technikum kształci się i przygotowuje się uczniów do zawodu (technikum budowlane, górnicze, gastronomiczne, elektryczne itp.). Edukacja w technikum kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, który składa się z części pisemnej i ustnej.
    - szkoła zawodowa "zawodówka" - trwa 3 lata czyli obejmuje uczniów w wieku 16-19 lat. Po ukończeniu szkoły również przeprowadza się egzamin zawodowy.

5) szkoła wyższa (uniwersytet, wyższa szkoła techniczna, wyższa szkoła rolnicza, wyższa szkoła rolnicza, wyższa szkoła ekonomiczna, wyższa szkoła pedagogiczna, akademia medyczna, wyższe szkoły morskie, akademie wychowania fizycznego, uczelnie artystyczne, wyższe szkoły teologiczne, uczelnie wojskowe, uczelnie służb państwowych). Nauka w wyższej szkole państwowej jest bezpłatna w systemie stacjonarnym (dziennym). 
    - studia I stopnia /lic. - trwają 3 lata (licencjat) lub 3,5 lata (inżynier), po ukończeniu studiów i obronie pracy licencjackiej student otrzymuje dyplom kwalifikacji zawodowych;
    - studia II stopnia /mgr - trwają 2 lata, po ukończeniu i obronie pracy absolwenci otrzymują tytuł magistra lub mgr inż;
   - studia III stopnia /dr - trwają 4 lata, po ukończeniu i obronie pracy doktoranckiej uzyskuje się tytuł naukowego doktora.
    - studia podyplomowe - dodatkowa forma dokształcania, studia trwają 1-2 lata, organizowane dla absolwentów szkół wyższych, najczęściej zaocznie.

Na niektórych kierunkach (lekarski, prawo, psychologia, teologia) obowiązuje system jednolitych studiów, które trwają 5 lat. 

W Polsce rok szkolny dzieli się na dwa semestry, dzieci uczą się 5 dni w tygodniu. Zgodnie z Konstytucją RP edukacja rwa od 6 do 18 roku życia. Rok akademicki również dzieli się na dwa semestry, jednak rozpoczyna się 1 października, a kończy 31 września.

SYSTEM EDUKACJI W ROSJI

System edukacji w Rosji jest bardzo rozbudowany, tzn. daje młodym ludziom bardzo duży wybór edukacji, szczególnie na poziomie szkół średnich.

1) przedszkole - dzieci 3-5 lat, większość przedszkoli jest finansowana z budżetu państwa.

2) szkoła podstawowa (wczesnoszkolna) - dzieci rozpoczynają naukę w wieku 6 lat, a kończą w wieku 10 lat, co daje nam klasy 1-4. Ciekawostką jest, że język obcy jest wprowadzany w drugiej klasie, zajęcia komputerowe od trzeciej klasy, w programie jest też przedmiot "podstawy kultur religijnych i etyki świeckiej" i wprowadzany jest od 4 klasy. Zamiast ocen dzieci w pierwszym półroczu otrzymują odpowiednio:5-gwiazdka, 4-kwadrat, 3-trójkąt, a dopiero od drugiego półrocza oceny 1-5 (5 najlepsza).

3) szkoła średnia (ogólna) - to kolejne 5 lat nauki czyli klasy 5-9 tzw. "младшеклассники" czyli  młodszy stopień średniej szkoły. W wieku 15 lat otrzymują dyplom o niepełnym średnim wykształceniu. 

4) szkoła średnia (profilowana) - to kolejne 2-3 lata nauki "старшеклассники", ale młodzież może wybrać rodzaj szkoły: technikum, gimnazjum, liceum czyli szkołach skupionych na umiejętnościach zawodowych.

   Jeszcze niedawno po ukończeniu 9 klasy uczeń mógł  zdecydować czy zostać na kolejne 2 lata w tej szkole i uzyskać dyplom o pełnym średnim wykształceniu czy rozpocząć edukację w zawodowej szkole i zdobyć konkretny zawód. Dzisiaj już każdy uczeń obowiązkowo musi dobrnąć do 11 klasy i zdać rosyjską maturę "единый госэкзамен" - ЕГЭ z języka rosyjskiego, matematyki, języka obcego, 2 przedmioty do wyboru.

UWAGA!
 • Gimnazjum, liceum - to szkoły gdzie dzieci mogą rozpocząć podstawową i średnią edukację już od pierwszej klasy, mając 6 lat i ukończyć ją w klasie 11. 
 • Liceum - to ogólnokształcąca szkoła o wybranym profilu, ściśle współpracują z uczelniami i są ukierunkowane na indywidualny rozwój ucznia. Najpopularniejsze licea to te, z profilem matematyczno-fizycznym, czyli dzieci mając 6 lat już są ukierunkowane na dany profil. Są jeszcze licea humanistyczne, przyrodnicze itp. 
 • Gimnazjum w Rosji kojarzy się z elitarną szkołą, prestiżem i dlatego w gimnazjach szkoli się już od najmłodszych lat menedżerów, przedsiębiorców, dyplomatów czyli elitę. W takiej szkole oprócz podstawy programowej jest wiele innych ciekawych przedmiotów: ekonomika, logika, podstawy przedsiębiorczości, filologia, ekologia itp. 
5) szkoła wyższa - edukacja na tym poziomie jest bezpłatna, ale tylko dla ograniczonej liczby słuchaczy, a dokładnie tylko dla najlepszych czyli tych, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne. W Rosji wykształcenie wyższe można uzyskać w uniwersytecie, akademii i instytucie.
   - licencjat - po ukończeniu średniej szkoły licencjat można uzyskać dopiero po 4 lata
   - specjalista - to 5 lat nauki na danym kierunku po ukończeniu szkoły średniej, potem może robić doktorat
   - magister - dla wytrwałych, aby uzyskać stopień mgr student musi otrzymać licencjat, a po kolejnych 2 latach jest szczęśliwym mgr czyli łącznie 6 lat kształcenia
   - doktorat - po magistrze kolejne 3 lata

Licząc wiek osoby kształcącej się w Rosji to już w wieku 26 lat może uzyskać tytuł doktora nauk. System edukacji w Rosji jest wzorowany na systemie niemieckim, choć Rosjanie starają się modyfikować i na swój sposób udoskonalać.

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, a dzieci uczą się przez 6 dni w tygodniu. nauka rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w maju (ok 25)!
Jesienne wakacje:   2015 r.: od 31.10.2015 r. do 08.11.2015 r. (9 dni); 
Zimowe wakacje:   od 26.12.2015 r. do 10.01.2016 r. (16 dni); 
Wiosenne wakacje 2016:  od 25.03.2016 r. do 03.04.2016 r. (10 dni)


SYSTEM EDUKACJI NA UKRAINIE

   System edukacji na Ukrainie dotychczas był identyczny do rosyjskiego. Przez wiele lat był to jeden, spójny system kształcenia. Dziś Ukraina stara się kształcić młodych ludzi w europejskim duchu i od 2015 roku wprowadzają stopniowe reformy. System edukacji będzie coraz bardziej podobny do naszego (europejskiego), a póki co wygląda(ł) tak:

1) przedszkole - dzieci uczęszczają do przedszkola od 3 do 6 (7) roku życia;
2) szkoła podstawowa - klasy 1-4, dzieci mogą od razu też rozpocząć edukację w liceum, gimnazjum, bo to jak wiecie jest rodzaj profilowanej szkoły, a nie kolejny etap edukacji jak w Polsce. Po ukończeniu 4 klasy sprawdza się dzieci z czytania, języka ukraińskiego i matematyki;
3) szkoła średnia (ogólna) - klasy 5-9, daje podstawowe średnie wykształcenie, po ukończeniu otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły średniej; Po ukończeniu 9 klasy uczeń może kontynuować edukację w technikum lub szkole zawodowej, gdzie zdobędzie zawód. 
4) szkoła średnia "starsza"  - klasy 10-11, gwarantuje pełne średnie wykształcenie. Po ukończeniu i zdaniu "matury" otrzymuje się "atestat" czyli świadectwo maturalne. Przedmioty na egzaminie: język ukraiński, matematyka lub historia, przedmiot do wyboru;
5) szkoła wyższa  
    technikum - 2-3 lata, daje niepełne wyższe wykształcenie i uzyskuje się stopień i dyplom młodszego specjalisty; 
    kolegium - daje podstawowe wyższe wykształcenie i można uzyskać tytuł młodszego specjalisty i licencjata; 
   instytut, konserwatorium, akademia, uniwersytet - to pełne wyższe wykształcenie, można uzyskać stopień młodszego specjalisty, licencjata, magistra i doktora nauk. 

  - licencjat - 3-4 lata w zależności od kierunku (medycyna, weterynaria, prawo trwają z reguły dłużej)
  - specjalista - kolejne 1-1,5 roku nauki (łącznie ok 5 lat w uniwersytecie)
  - magister - dodatkowe 1-2 lata nauki 
  - doktor - kolejne 3 lata nauki

UWAGA!
Utalentowana w jakiejś dziedzinie młodzież może uczęszczać do klas profilowanych lub do specjalnych profilowanych szkół tj. gimnazjum, liceum i innych szkół należących do stowarzyszeń edukacyjnych itp.
Od 2015 roku w klasach 5-8 język obcy będzie wykładany 3 razy w tygodniu.
Na Ukrainie dzieci i młodzież uczęszcza do szkoły 5 lub 6 (najczęściej) dni w tygodniu, a ilość dni ustala dyrektor i w większości przypadków jego decyzja wiąże się z finansami, a dokładnie z oszczędnościami na ogrzewanie szkoły zimą. Dzieci wtedy zostają w domach lub mogą  korzystać z klubów, sal sportowych i dodatkowych zajęć itp.
Rok szkolny na Ukrainie w 2015 roku rozpoczął się 1 września i zakończy 27 maja 2016 roku. W roku szkolnym wypadnie aż 98 dni świątecznych i wolnych od zajęć, jednak ilość dni wolnych zależy od dyrekcji.

Ile trwają wakacje na Ukrainie?
jesienna przerwa: 31 październik - 8 listopad
zimowa przerwa: 30 grudzień - 10 styczeń
wiosenna przerwa: 26 marzec - 3 kwiecień
letnie wakacje:  28 maja - 30 sierpień


WSPOMNIENIA Z CZASÓW ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

   Piękne były to lata `80. Większość szkół w owym czasie były kolosami, bo i dzieciaków rodziło się dużo. Moja szkoła była takim mało przyjaznym kolosem, z niekończącymi się korytarzami i labiryntami, kilka sal gimnastycznych, ogromne boisko, sad, ogrody, stołówka, garaże, aż strach wymieniać co jeszcze skrywał ten budynek. Jednakże, organizacja była godna podziwu. Pierwszaki otrzymywały o poranku kubek ciepłego mleka, na stołówce  na obiad porządny talerz zupy i drugie danie. Pierwszaki miały dwie sale, w jednej się uczyły, a w drugiej .... spały! i pilnowali nas starszeklasniki, którzy musieli znaleźć sposób, aby maluchy zechciały szybko usnąć, a oni wrócić do swoich zajęć. Zawsze obiecali nam małą niespodziankę pod poduszkę, więc maluchy, którym wtedy brakowało zabawek pogrążały się szybko we śnie. Po drzemce odrabiano z nami lekcje, organizowano różne zabawy, tańce lub... prace w szkolnym ogrodzie!
W pierwszych klasach osobiście pani dyrektor wzywała każde dziecko i ze stoperem w ręce sprawdzała szybkość czytania - koszmar, który pamiętam do dzisiaj, ale mimo tego doświadczenia uwielbiam czytać ;)       Wśród ciekawych zajęć była muzyka, ale nie taka z nutkami, piosenkami,  ale wtedy obowiązkowo każde dziecko uczyło się tańca towarzyskiego np.polki.
   Jest jeszcze coś co wspominam z łezką w oku - dbałość o szacunek do nauczycieli, porządek i zdrowie psychiczne i fizyczne każdego ucznia. Do nauczycieli zwracaliśmy się po imieniu np. Marija Iwanowna. Nie wolno było garbić się, postawa siedząca każdego ucznia musiała być idealna, do odpowiedzi należało zgłaszać się podnosząc rękę bez odrywania łokcia od stołu. Każde dziecko, będąc uczniem nosiło mundurek w kolorze granatowym, czarnym lub brązowym. Już na pierwszej lekcji pani rozsadziła dzieci wg płci tzn. chłopiec musiał siedzieć z dziewczynką! Oj cudowne to były czasy. 

Więcej ciekawostek z przyjemnością opowiemy na zajęciach, a mamy jeszcze wiele do powiedzenia;)

Szkoła Nr 10 w Stryju/Ukraina
  
                     (poniżej zdjęcia znalezione w necie z lat `80)


SŁOWNICZEK

Jak wyjaśnić Rosjaninowi lub Ukraińcowi nasz system edukacji:
polski
rosyjski
ukraiński
różnice
żłobek
ясли
яслі
-
przedszkole
детсад
дитсад
-
szkoła podstawowa
начальная (шестилетняя) школа
початкова школа
W Polsce kl. 1-6/ w Rosji i Ukrainie kl. 1-4
gimnazjum
начальная (трёхлетняя) школа
пачаткова (трьохлітня) школа
W Rosji i Ukrainie to szkoły kl.1-9 profilowane, ukierunkowane na określone dziedziny, prestiżowe
liceum
общеобразовательная средняя (трёхлетняя) школа
загальна середня (трьохлітня) школа
technikum
средняя техническая школа/училище
середня технічна школа/училище
W Rosji i Ukrainie szkoła „średnia wyższa”, dające niepełne wyższe wykształcenie;
W Polsce szkoła średnia dająca kwalifikacje do wykonywania zawodu
uniwersytet
университет
університет
-
studia
учёба в вузе
навчання в вишці
-
licencjat
бакалавр
бакалавр
W Polsce 3 lata, w Rosji  i Ukrainie 4 lata
specjalista
специалист
спеціаліст
W Rosji i Ukrainie to 5 lat nauki w uniwersytecie
magister
магистр
магістр
W Polsce trwa 5 lat (3 lata licencjat + 2 magister), w Rosji i Ukrainie trwa łącznie 6 lat
doktor nauk
кандидат наук
кандидат наук
W Polsce po uzyskaniu mgr kolejne 4 lata, w Rosji i Ukrainie po mgr kolejne 3 lata
doktor habilitowany
доктор наук
доктор наук
-
świadectwo maturalne
аттестат зрелости
атеста зрілості
W Polsce [matura]: język polski, matematyka, język obcy, przedmiot do wyboru;
W Rosji [ЕГЭ]: języka rosyjski, matematyka,   przedmiot do wyboru;
Na Ukrainie [ЗНО]: język ukraiński, język obcy, matematyka lub historia (do wyboru);
egzamin
экзамен
іспит
-
klasa
класс
клас
-
rok studiów
курс
курс
-
opracowane przez moscowclub.pl

Autor: Elżbieta Cech-Walendowska
Moscow Clu Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego
Tychy, ul. Barona 30, Katowice, Sobieskiego 11

kursy języka rosyjskiego i ukraińskiego na Śląsku,
tłumaczenia techniczne, przysięgłe, ustne

Zapraszamy!

Komentarze

 1. Dziękuję za zaciekawe porównanie :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Jestem pod wrażeniem. Bardzo ciekawie napisane.

  OdpowiedzUsuń
 3. Teraz się troszkę zmieniło, bo zlikwidowano gimnazja w Polsce. Po za tym technikum nawet od czasów PRL, to nie tylko kwalifikacje zawodowe, których obecnie potwierdzenie egzaminami zawodowymi nie jest obowiązkowe. Przedmioty ogólne są takie same jak w liceum i nawet te same podręczniki. Nauka w technikum trwa dłużej ze względu na większą ilość przedmiotów w porównaniu z liceum, więc liczba chętnych do technikum jest mniejsza przez co i liczba techników jest mniejsza niż liceów. Najważniejsza rzecz, to taka sama matura jak w liceum, czyli możliwość studiowania.

  OdpowiedzUsuń
 4. tak ale technikum jest caly czas 5 lat? i lepszy zrobek i wieksza wiedza!

  OdpowiedzUsuń
 5. Czy technikum w polsce mozna zakonczyc za 4 lub 6 lat jak ktos chce lub wymaga zamiast za 5 lat?

  OdpowiedzUsuń
 6. DLACZEGO NIGDY NIE WSPIERAC WIKIPEDIA AKA WIKI-PEDO-IA NA ZADEN SPOSOB.... ZADEN ARTYKUL NIE JEST BEZ BLEDOW A IGNORANCJA I AROGANCJA ADMINISTRATOROW I UZYTOWNIKOW "TRUSTED EDITORS" PRZECHODZI PRZEZ KOMIN... NIE TYLKO ZE MATKE BOZA OBRAZAJA, KROPLA W MORZU ICH SWINSTWA, OBCOKRAJOWCOW POPEIRAJA, A SWOIM NIE WIERZA JAK WTM, MALARZ.PL, PG, WARGO, CIACHO5, MASTI ITD ITP ETC: archive.is/Y0BB https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Matka_Bo%C5%BCa&action=history&offset=&limit=100

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. oto masti i inna polska cholota ZDRAJCY (NAWET NA PAMIEC KATYNIA PLUJA) wikipedoia postpolita, dalej sa za gnojkami jak XXBlackburnXx @gmail.com DOS ATTACKER CRIMINAL:DLA NICH OBCOKRAJOWCY WAZNIEJSI NIZ RODACY:
   https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Zbrodnia_katy%C5%84ska&action=history&offset=&limit=500 https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zbrodnia_katy%C5%84ska&action=history&offset=&limit=500

   Usuń
  2. masti JEDEN Z NAJWIEKSZYCH ZDRAJCOW I POLSKICH SKURWYSYNOW: Z JEBENEJ FALSZYWEJ "ENCYKLOPEDIA" WIKIPEDOIA: ARCHIVE.IS/Y0BB
   http://xahlee.info/w/do_not_donate_to_Wikipedia.html
   https://archive.is/e6pQV
   https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Zbrodnia_katy%C5%84ska&action=history&offset=&limit=500

   Usuń
  3. ANONIMOWY 2 GNOJEK JEST TEZ ZDRAJCA POLSKI: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Roszada_Pama-Krabb%C3%A9go&diff=prev&oldid=72494986

   Usuń
 7. Studia mogą być jednym z najbardziej ekscytujących okresów w życiu. Mogą one otworzyć drzwi do nowych możliwości, dać lepsze zrozumienie świata i zapewnić umiejętności i wiedzę niezbędne do odniesienia sukcesu w wybranej karierze. Przy tak wielu dostępnych opcjach na pewno nie można narzekać. Zerknijcie koniecznie na ofertę uczelni https://wseiz.pl/studia-i-stopnia/ gdzie istenieje, istnieje wiele opcji do wyboru.

  OdpowiedzUsuń
 8. CZY DALEJ JEST 5cio LETNI TECHNIKUM? JEZELI KTOS SIE SZYBKO W CIAGU 4 LAT ZAKONCZYC TO MOZE A POWOLI ZA 6 LAT, TEZ MOZE I POWINNO BYC... DLACZEGO W POLSCE USUNELI POL WYZSZE STUDIA...
  1974?realne?https://encyclopediasupreme.org/Babcia/Technikum-Technik.pdf
  CZY JEST JAKIES TECHNIKUM POLACZONE Z FAKULTETEM I TRWA 6 LAT? OTO MOJE PROPOZYCJE 5 ROKU HIGH SHOOL W AMERYCE I PODSTAWOWY STOPIEN: JAN PAWEL LARY LUBEK: encyclopediasupreme.org/CCCCPS/K-13.txt /Bdegree.txt

  OdpowiedzUsuń
 9. A co nazbrojiles ze nie masZ czystego sumienia?

  OdpowiedzUsuń
 10. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 11. NIGDY PRZENIGDY NIE KORZYSTAC WIKIPEDOIA BO TO JEST PRAWDZIWY SMIEC KTORY LEKCEWARZY SWIETYCH I NIE TYLKO: ARCHIVE.IS/XSEXQ... POLSKIE WIKISWINIE ZDRAJCY: MASTI, CIACHO5, WTM, ROODYALIEN, PATROL110, MALARZ PL, 0OLA11, ZERO, TSCA I INNI... https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Zbrodnia_katy%C5%84ska&action=history archive.is/Y0BB http://xahlee.info/w/do_not_donate_to_Wikipedia.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. WIKIPEDOIA JERK OFFS (SELLOUTS) POLSKIE GLUPIE ZDRAJCY... MIKE89, MASTI (ESPECIALLY),
   https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Zbrodnia_katyńska&action=history https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomnik_Katy%C5%84ski_w_Niles_w_Chicago&action=history
   ciacho5, WTM, malarz.pl, nadzik niszczy 20 lat dobrej rozmowy: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Rocky_Marciano&diff=prev&oldid=59959743 https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Jean_Harlow&action=history
   tsca, zoom lubia swietych zniewazac: archive.is/XSEXQ WOULD SELL OUT POLAND FOR A FIX OF ILLEGAL WIKICHILD PORN... ZDRAJCY, INNYCH PEDOFIULOW: javaHurricane, SHB2000, dannyS712, vermont, ferien, fehufanga, XXBlackburnXx, firefangledfeathers, tuvalkin, jeff G. antandrus, ogromne gowna bloto ich imie na wieki wiekow jak ci polscy administratorzy wsponieni... WSPIERAJA, TYLKO NIE SWOICH: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:NKWD&action=history
   NAWET POLSKIE LWOWSKIE CZASOPISMO PRZESZKADZALO IM BO XXBlackburnXx SCIERWO WSPOMNIALO.. ALE SWOJ WSTYD WIKIGNOJE NIGDY NIE WYMAZA, NA WIEKI WIEKOW BLOTO SA A PO NICH JEST TYLKO BLOTO PAMIECI!
   https://archive.is/ulzo1 https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Muzeum_(czasopismo)&action=edit&redlink=1

   Usuń
  2. more jerks: wikiBayer wikiGayer 1234qwer1234qwer4 leonidlednev stupid like xxblackburnxx eternal mud and shit compromising themselves with double edged sword: https://en.wikinews.org/w/index.php?title=Talk:Polish_president_and_first_lady_lie_in_state_ahead_of_funeral&diff=prev&oldid=4752985 YUP, NA WIKIPEDIA SMIECI SLEPY PROWADZI SLEPEGO!

   Usuń
  3. UZIVJATE GONA VECITA PLJUJEM NA VASE GROBLJE I NE SAMO..,
   THERE IS BOJAN KULOVSKI bjankulovski06 VELIKO DJUBRE KAO TONI RISTOVSKI ehrlich91..

   Usuń
 12. MAEJ SUCHANEK, JAN KAMENICZEK, MARTIN URBANCES ARE BROKEN CZECH CONDOMS AND STUPID VANDALS LIKE JAVAHURRICANE, ANTANDRUS (REAL NAME DAVID), XXBlackburnXx ETERNAL UNFORGIVEN MUD FOREVER AND EVER REVERTING WHAT THEY DONT LIKE: A PRWDA KUJE W OCZY WIKISCIERWA NA WIEKI WIEKIOW BEZ PRZEBACZENIA: https://archive.is/wip/sQtQE

  OdpowiedzUsuń
 13. STUPID CZECH BROKEN CONDOMS, COUNTRY OF PERVERTS, ALSO FOLLOWING FAG. ETERNAL TRASH AND GARBAGE, COMMUNIST PROSTAINIST LIKE FIREFANGLEDFEATHERS ANTIKATYNIST: XXBlackburnXXx https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk:Communism_(disambiguation)&action=history https://archive.is/wip/doYrz
  AND KILLING OJJ CORRECT LONG TERM INFO JUST LIKE 20 YEARS TALK BY MANY https://archive.is/wip/xO9Qx SO DID FUCKING MALARZ.PL WE ARE NOT WASTING TIME IN VAIN, ALL OF YOUR SHIT WILL BE IN UPDATED LUBEK'S THREELOGY WHERE YOU WILL BE REMEMBERED FOREVER US LOWLY WIKIMUD TO SPIT UPON FOREVER!@ https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Rocky_Marciano&diff=prev&oldid=62115493 DEATH TO WMF xahlee.info/w/do_not_donate_to_Wikipedia.html archive.is/nEAO6 /32WTn archive.is/CsyKa archive.is/Y0BB

  YES BOYS AND GALS... WIKIPEDIA FAKE CENSORED "ENCYCLOPEDIA" CULTURE WHERE BLIND LEAD THE BLIND AND INCORRECT IS ALWAYS CORRECT!

  OdpowiedzUsuń
 14. this is
  just drop in an ocean of antandrus real life crimes: there is also police
  report for his arrest!
  archive.ph/Fd9Ry#The_real_life_antandrus_problems!!! HIS TOTAL WYKYPOCRISY:
  https://archive.is/iflAe https://archive.is/wip/Ksa1K
  [[INFINITELY GLOBALLY BANNED LOWLY wikipedia "encyclopedia" eternal loser:
  MULTIPLES TIMES CONVICTED STALKER & FELON:
  conservapedia.com/User_talk:Antandrus
  en.wikiquote.org/w/index.php?title=3DTalk:Fascism%27s_relationship_with_oth=
  er_political_and_economic_ideologies&diff=3D3185762&oldid=3D3185724
  ]]
  ANTANDRUS VANDALISED, PROVEN WRONG AGAIN:
  https://en.wikiquote.org/w/index.php?title=3DPope_Benedict_XVI&diff=3D31089=
  68&oldid=3D3108715
  https://en.wikiquote.org/w/index.php?title=3DPope_Urban_VIII&diff=3D3113663=
  &oldid=3D3113662
  ANTANDRUS LOVES TO VANDALIZE SAINTS
  XXBlackburXx typical wikiGARBAGE ETERNAL ULTIMATE TRASH TO SPIT UPON administrator wanna be: dirty
  lowly shitty vandal killing 15 years old true info:
  simple.wikipedia.org/w/index.php?title=3DTalk:Saddam_Hussein&diff=3Dprev&ol=
  did=3D8812527
  HARD CORE STALINIST LIKE WUTSJE, FIREFANGLEDFEATHERS:
  https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q117045042&diff=prev&oldid=2020189514

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. WIKIPEDIA ALRIGHT, EPIC WIKIDATA STUPIDITY KILLING CORRECT INFO ON FREIBURG REPRODUCING PIANO ROLLS: https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q1142040&action=history
   XXBlackburnXx THE RABBIT JERKOFF LIKE HIS MASTERS ANTANDRUS, JIMBO WALES BROKEN WIKICONDOMS MAKES SURE NOTHING IS CORRECT ON GARBAGE KNOWN AS WIKIPEDOIA, WHERE NOTHING IS EVER CORRECT: https://www.nbcnews.com/id/wbna32588168

   Usuń
 15. jea.. nadzik to nastepny polski gnojek, zdrajca ktory jest tez stalinista i anty katinista:

  https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8/Nadzik
  pl.wikipedia.nadzik@gmail.com,
  info-pl-ban@wikimedia.org

  OdpowiedzUsuń
 16. NIGDY PRZENIGDY NIE KORZYSTAC WIKIPEDOIA BO TO JEST PRAWDZIWY SMIEC KTORY LEKCEWARZY WSZYSTKICH SWIETYCH, SUPER SWIETYCH I NIE TYLKO: ARCHIVE.IS/XSEXQ... POLSKIE WIKISWINIE ZDRAJCY: MASTI, CIACHO5, WTM, ROODYALIEN, PATROL110, MALARZ PL, 0OLA11, ZERO, TSCA I INNI... https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Zbrodnia_katy%C5%84ska&action=history archive.is/Y0BB http://xahlee.info/w/do_not_donate_to_Wikipedia.html JA WAM KURNA PSIA KREW ZAPAMIETAM DOBRZE...
  https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Uroczysto%C5%9B%C4%87_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych&diff=prev&oldid=72071029
  https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja:Uroczysto%C5%9B%C4%87_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych&action=history
  MORE OF XXBLACKMUDSHITXx UTMOST WIKI BS:
  ONLY ON WIKIPEDOIA SHIT LIKE THIS HAPPENS 24-7
  lowly eternal wmf vomit vandal XXBlackburnXx aka XXBlackshitXx in footsteps of antandrus his rapist, javaHurricane et al killing 15 years old true info: simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk:Saddam_Hussein&diff=prev&oldid=8812527
  XXBlackshitXx xxblackburnxx@gmail.com & his fuckbuddy antandrus (david) restoring bad spelling as correct spelling: simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Baker&diff=prev&oldid=9063752 https://archive.ph/wip/9arRS + jail harassment https://archive.ph/wip/3QzLf

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. PRZEKLECI SKURWYSYNI NA WIKIPEDIA, A OGROMNE ZLO SZCZEGOLNIE JEST ANTANDRUS (DAVID PRZEDZIWE IMIE) Z SANTA BARBARA OKOLICU CA, USA, OGROMNE SCIERWO: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Blatina_2019.jpg&action=history I XXBlackburnXx CZEBA ZYWCEM SPALIC...https://web.archive.org/web/20240123011417/https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Blatina_2019.jpg&action=history https://archive.is/wip/Gex0G TYPICAL ANTANDRUS STALKING

   WIKIMEDIA FOUNDATION MISINFORMATION DISINFORMATION LEADERSHIP, BUNCH OF LOSERS: wmf leadership as want wanted:jwales@wikimedia.org,jwales@wikipedia.org,jwales@wikia.com,jwales@fandom.com,wikispeaker@gmail.com,kmaher@wikimedia.org,msefidari@wikimedia.org,rmerkley@wikimedia.org, pearley@wikimedia.org,pearley@wikimedia.org,spoore@wikimedia.org,Csteigenberger@wikimedia.org,drochford@wikimedia.org,kalliope@wikimedia.org,jeissfeldt@wikimedia.org, wiki@wikimedia.org administrators losers stewards@wikimedia.org, info@wikimedia.org,Kbrown@wikimedia.org,sguebo@wikimedia.org,jsutherland@wikimedia.org,miskander@wikimedia.org,mdennis@wikimedia.org ALL HARD CORE PEDOPHILES...

   https://encyclopediadramatica.online/Wikimedia_Foundation https://encyclopediadramatica.online/wikipedos https://encyclopediadramatica.online/wikipedia

   YES WIKIPEDIA MUST UPHOLD TRADITION OF DESECRATING SAINTS: archive.is/XSEXQ masti ciacho malarz.pl anonimowy 2/anonimowy WTM tsca zero approved...https://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk:Pope_John_Paul_II&action=history&offset=&limit=500
   https://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk:Pope_John_Paul_II&action=history&offset=&limit=500

   Usuń
  2. XXBlackburnXx shitmud eternal only shows how wikipedia is total anarchy.... fag is born so he must vandalize: WOW: @jimbo Wales is so proud of his utmost stupid slaves and fehufanga agrees:https://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Chessmaster&diff=prev&oldid=9347686

   Usuń
 17. Jezeli chodzi o ameryke, nie maj technikum, a ich srednia szkola: high school trwa 4 lata, i zadko jaka szkola uczy zawodu, raczej przygotowuje tylko na college, a ci ktorzy ukoncza high school jezeli ida na collgee, nawet pol wyzszy to za semester lub rok na zawsze odchodza... american education system just like its legal system is very flawed and legal system is very overburdened where public defendents very rarely defends their clients, just do idiotic, unjust plea deals... dont ever take plea deal where you can beat charges especially in misdemeanor cases. Ameryka ma chociarz junior colleges, pol wyzszcze studia co polska dawno powinna miec a przerwala je w 1974r? POLSKA NIECH POWROCI POL WYZSZE STUDIA, BYLY 2 I 3 LETNIE!

  OdpowiedzUsuń
 18. YUGOSLAVIAN WIKIPEDIA FAKE CENSORED ENCYCLOPEDIA SERBO-CROATIAN TRAITORS EDGAR ALLAN POE, BOSNIAN TRAITOR ANTONI: https://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Boks&action=historysrbsko hrvatsko djubre edgar allan poe: https://archive.ph/Ocop0 misli da izbrise svoju sramotu. WHEN FOREIGN GARBAGE LIKE ANTANDRUS XXBLACKBURNXX WUTSJE MTARCH11 MATEJ SUCHANEK, JAN KAMENICZEK, MARTIN URBANEC ARE BROKEN CZECH CONDOMS AND STUPID VANDALS LIKE JAVAHURRICANE, ANTANDRUS (REAL NAME DAVID), XXBlackburnXx AKA ETERNAL UNFORGIVEN MUD AND SHIT FOREVER AND EVER REVERTING WHAT THEY DONT LIKE: A PRWDA KUJE W OCZY WIKISCIERWA NA WIEKI WIEKIOW BEZ PRZEBACZENIA: https://archive.is/wip/sQtQE

  OdpowiedzUsuń
 19. JEBENE POLSKIE ZDRAJCY REWIZORZY... TYLE DLA LAICKIEJ NAIWNEJ POLSKI (WCHODZA DO DUPY UKRAINCA BEZ WAZELINY A ZAPOMIUNAJA CO IM UKRAINA ZROBILA NA RZEZI WOLYNSKIEJ.. NIE MOGA RODAKOWI POMOC NAWET SWEGO IMIENIA ZBESZCZESZCZENIA WYMAZAC BO ONI "TYLKO" ROBIA DLA PL.WIKIPEDOIA:
  Rewizor plwiki
  Nie mamy technicznych możliwości ukrycia czegokolwiek na Commons i żadne argumenty tego nie zmienią. Proszę śmiało kontaktować się z redakcją wiadomości, ale one również nie spowodują poszerzenia naszych uprawnień.
  Pozdrawiamy.

  pt., 15 gru 2023 o 21:41 Grazka Nida
  TAK, ALE JAKI TO POLAK Z CIEBIE ZEBY SWEMU NIE POMOC.. MAŁY JEST PROBLEM, ALBO ZRÓB WYMAZANIE PRYWATNOSCI BO NIESPRAWIEDLIWSOC JEDNEGO JEST NIESPRAWIDLIWOSC WIELU, ALBO TWOJA WIOKIGNORANCJA/AROGANCJA BĘDZIE W POLSKICH WIADOMOSCIACH, NIE TYLKO NA YOUTUBE...

  AKTYWNI SKURWISYNI, POLSCY ZDRAJCY, SMIERC WIKIPEDOIA ARCHIVE.IS/Y0BB
  Aktywnymi rewizorami polskiej Wikipedii są

  Elfhelm
  Mathieu Mars
  Mpn

  Byli rewizorzy

  Einsbor
  Magalia
  Maikking
  Myopic pattern
  Tufor

  OdpowiedzUsuń
 20. WARNING ONLINE SELLERS... BELOW FAG ZSAZ13 @AOL.COM SCREWED ME... PROMISED 7$ BUT I DID NOT EVEN GET ME SHIT.. STAY AWAY FROM HIM, HE NEEDS TO BE LOCKED UP, LOWLIFE!

  zsaz13@aol.com
  Tue, Nov 21, 7:21 PM
  to me

  HOW TO PAY FOR THE MAGAZINE..RECEIVED TODAY..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. THIEF DID NOT EVEN SEND ORIGINAL AMOUNT HE OWES ME BUT MERCARI.COM IS SO FULL OF SHIT TOO AS THEY DONT GIVE YOUR REFUNDS OR ANYTHING WHEN NEEDED BUT THEY KNOW HOW TO COLLECT DOUGH!

   Usuń
 21. UWAGA, WIKIPEDOIA JEST PELNA INTERNET PRZESTEPCOW JAK XXBlackburnXx aka XXgownoIblotoXx aka XXddosXx SPRAWIA NIELEGALNE DDOS I DOS ATAKI NA SERWERY I WIKIMEDIA FOUNDATION MISINFORMATION WHERE NOTHING BUT WIKIFAGGOTS THRIVE LIKE WIKIMAGGOTS JEST OK NA TO... IM WSZYSTKO ULEWA TYLKO ZEBY LUDZI OKRADALI Z DONACJI... WIKIMEDIA NIE JEST NONE FOR PROFIT... TO BANDA ZLODZIEJI I OSZUSTOW!!!! https://isportal.pl/atak-ddos-czym-jest-czy-jest-karalny/

  OdpowiedzUsuń
 22. srbsko hrvatsko djubre edgar allan poe: https://archive.ph/Ocop0 misli da izbrise svoju sramotu!!!

  OdpowiedzUsuń
 23. WARNING... GREGORY KOHS HAS MILLION ACCOUNTS ON WIKIPEDOIA AND MAKES MONEY WRITING SHITTY ARTICLES, DOES NOT CHARGE A LOT BUT CANT KEEP HIS WORD TO TAKE CARE OF OUR PRIVACY VIOLATIONS, HERE WHAT OTHERS WROTE ABOUT THIS FREAK:
  https://encyclopediadramatica.online/index.php?title=Talk:Wikia_Search&diff=1292484&oldid=519506

  == mywikibiz-com-is-total-crap-so-is-his-owner-megalomaniac-gregory-greg-kohs-basically-mywikibiz-com-is-depository-for-archived-material-from-wiki-crap-ia-and-wiki-crap-ia-is-eternal-wikishit supreme forever and why to stay away from it!? ==
  +
  +
  gregory greg kohs writes shitty articles for wiki-PEDO-ia (and similar sites). He charges at least 100$. He has billions of accounts. He is banned for life by shitty wikimedia foundation jerk offs (wmf) but who cares, however he is megalomaniac he loves to call himself: 'Big Yacht' and 'IM Many Things!!!'''

  OdpowiedzUsuń
 24. anToni, bosnian wikimuslim terrorist from who like rest of wikigenocide editors love comrade stalin and they must kill correct info, wikipedia;s way of course where blind lead the blind where wikifaggots thrive like wikimaggots: https://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Generalni_sekretar_Komunisti%C4%8Dke_partije_Sovjetskog_Saveza&action=history

  WIKIPEDIA'S CO FOUNDER JIMBO WALES GOT HIS NAME FROM HARD CORE CHILD PORN SITE BOMIS: JIM-BO-MIS, SICK PERVERT KING AND WMFOffice IS HIS UMBRELLA FOR WIKITERRORISM!

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Kaligrafia po rosyjsku czyli jak poprawnie pisać.

Rosyjski alfabet samodzielnie

Miesiące i pory roku po rosyjsku i ukraińsku - jak zapamiętać!